Bize Ulaşın

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtma Nedir?

Atık su problemi, insanlık tarihinin başından beri var olan bir sorundur. Ancak son yıllarda bu problem daha fazla artış göstermiştir. Bu durum önceki zamanlara oranla, doğanın daha fazla kirlenmesi anlamına gelir. Atık suların artışının pek çok farklı nedeni vardır. Bunlar arasında en fazla kabul göreni ise insanlığın değişen ihtiyaçlarıdır. Kullanılan kimyasalların çoğalması, sanayileşmenin artması ve artan su kullanımı; atık suların da artmasına neden olmuştur. Atık sular, çevre kirliliğini artıran faktörler arasında yer alır.
 Bu sebeple atık su arıtma sistemi önemli bir konudur. Farklı endüstriyel tesislerde atık suların toplanması bu soruna bir çözüm olarak görülse de yeterli verim alınamamıştır. Bilinçsiz su kullanımı da son zamanlarda gündem olan konulardan biridir. Dolaylı yoldan da olsa atık suyun artmasına neden olan bilinçsiz su kullanımı, yavaş yavaş doğal kaynaklarında tükenmesine yol açabilir. Atık su arıtımı sistemlerinin önemi burada devreye girer. Bilinçli vatandaşlar, bu alanda su kullanımını azaltmalı ve israftan kaçınmalıdır. Suların ve doğanın güvenliği için ise en iyi çözüm yolu; atık su artıma işlemleridir.
Doğal kaynakların tükenme tehlikesi ve canlıların suya olan ihtiyacının giderek artması, kullanılıp kirletilmiş suların arıtılmasını ve bu şekilde yeniden kullanılması konusunu gündeme getirmiştir. Yerleşim yerleri ve çeşitli sanayi kuruluşlarında atık su arıtma sistemleri kullanılarak; kirletilmiş olan sular arıtılabilir ve alıcı ortamlara temiz olarak sevk edilebilir. Böylece arıtılarak doğaya sevk edilen atık sular, gönderildiği ortamda başka yaşam alanları için tehlike oluşturmaz. Bunun nedeni ise atık su arıtma işlemlerinde; sular %95 oranında temizlenebilmesidir. 
Atık suların hangi derecelerde arıtılacağı, sevk edilecek olan ortamın duyarlılığına göre ayarlanabilir. Suyun arıtıldıktan sonra tekrar kullanılıp kullanılmayacağı ve nerede kullanılacağı su arıtma seviyesini belirleyebilir. Evsel atıklar için arıtma işlemi; fiziksel, biyolojik ve ileri arıtma olarak gerçekleşir. Bu adımlar, suyun arıtılma derecelerini ifade eder. Fiziksel arıtma olarak nitelendirilen ilk basamakta; kaba malzemeler ve su yüzeyinde bulunan yağ ve kum gibi maddeler temizlenir. İkinci aşamada; organik maddeler giderilir. Arıtmanın son basamağında ise; ilk aşamalarda arıtılamayan maddelerin arıtımı sağlanır. Bu şekilde başarılı bir atık su arıtma işlemi gerçekleşmiş olur.

Atık su arıtımı işlemi, farklı kullanımlar sonucunda oluşan atık suların deşarj edildikleri ve alıcı ortamın fiziksel, kimyasal ve ekolojik özelliklerini bozmayacak şekilde temizlendiği bir işlemdir. Bunun için fiziksel, kimyasal ve biyolojik temizleme adımları kullanılır. Atık su arıtma işleminde, bu basamakların biri ya da birden fazlası kullanılabilir. Atık su içinde bulunan kirleticilerin uzaklaştırılması için kullanılan araçlara ise atık su arıtma sistemleri adı verilir. 
Arıtma üniteleri birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemlerini kullanır. Birincil arıtma, atık suda bulunan katı maddelerin uzaklaştırılması işlemini kapsar. İkincil arıtma olarak isimlendirilen aşamada ise organik maddeler giderilir. Arıtma sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen ileri arıtmada ise ilk aşamaların arıtamadığı maddeler uzaklaştırılır. Atık su arıtma sistemleri; gıda, tekstil, otomotiv, kimya ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde kullanılabilen ürünlerdir. 

Atık Su Arıtma Sisteminin Kısımları

Izgaralar: Bu sistem atık suyu akış hattına montajlanır. Izgaraların aralıkları isteğe ve arıtılacak sudaki madde yapısına göre değişebilir. Temizliği otomatik veya manuel şekilde tercih edilebilir.

Yağ Tutucular: Atık suyun içinde bulunan bitkisel veya hayvani yağlar, madeni yağlar ve gresin gibi yağların arıtılmasıdır.

Statik Elekler: Atık suyun içinde bulunan katı maddeleri arıtmak için kullanılan eleklerdir. İşletmedeki pompa, vana ve tesisat borularında meydana gelebilecek tıkanmaları tam anlamıyla yok etmeseler de yavaşlatırlar.

Çökeltim Havuzları: Atık suda bulunan ve askıda kalan yabancı maddelerin yer çekimi kuvveti etkisiyle fiziksel olarak tabana çökmesini sağlayan sistemdir.

Çözünmüş Hava Flotasyon Üniteleri: Atık suda bulunan ve yoğunluğu sudan düşük olan yabancı katı ve sıvı maddelerin suya basınçlı hava vererek sudan uzaklaştırılmasını sağlar. Oluşan hava kabarcıklarının yüzeyine tutunan yabancı maddelerin atılımı gerçekleşir.

Kimyasal Arıtma: Atık suda çözünmüş halde bulunan yabancı maddelerin kimyasal kullanılarak yumaklar oluşturmasını sağlayıp, bu yumakların çökmesiyle sudan arıtılmasıdır. Nötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon olmak üzere üçe ayrılır. Nötralizasyon, atık suyun pH seviyesini 6-9 arasında ayarlamak için kullanılan sistemlerdir. Koagülasyon, suda askı halinde bulunan çok küçük taneciklerin kimyasal maddeler yardımıyla pıhtılaştırılmasını amaçlar. Flokülasyon ise koagülasyon sonucu pıhtılaşan yabancı maddelerin yumak oluşturmasını ve bu nedenle de çökmesini sağlayan işlemdir.

Yaygın olarak kullanılan atık su arıtma sistemleri yukarıda belirtildiği gibidir. Bu sistemlerin yanında membran biyoreaktör, anaerobik arıtma ve aerobik arıtma sistemleri de kullanılabilmektedir.